วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ศ14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล
ศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ประเภทของเครื่องดนตรี ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของทำนอง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยและสากล การขับร้องเพลงในบันไดเสียง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางด้านดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. ผู้เรียนสร้างความผ่อนคลาย และความเพลิดเพลิน
  • 3. ผู้เรียนสามารถใช้เป็นความรู้ได้ในต่อๆไป
  • 4. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้แก่ผู้อื่นได้

เนื้อหาของคอร์ส

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
เสียงของเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิดมีลักษณะ ส่วนประกอบ และกลไกในการเกิดเสียงที่แตกต่างกันและแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องลิ่มนิ้ว และเครื่องกระทบ ขึ้นอยู่กับลักษะของวงและความเหมาะสม

  • ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
    00:00

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทมีวิธีการใช้และการดูแลรักษาตามลักษณะเฉพาะของเครื่องนั้นๆ การใช้และการดูแลรักษาตามหลักวิธีได้อย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีได้นานยิ่งขึ้น

ประโยคเพลง
การแบ่งประโยคเพลง และรู้ความหมายของประโยคเพลงจะทำให้เข้าใจในความหมายของบทเพลงมากขึ้น

จังหวะและทำนองเพลง
ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความช้า เร็วของจังหวะ ทำให้เพลงมีความไพเราะ อีกทั้งประโยคของเพลงสามารถสื่ออารมณ์จากบทเพลง

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
การอ่าน – เขียน สัญลักษณ์ทางดนตรีได้ จะทำให้ผู้ขับร้องและผู้บรรเลงเข้าใจจังหวะและทำนองของบทเพลงได้ง่ายขึ้น สามารถขับร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้องตามจังหวะอารมณ์ของบทเพลง และจะต้องรู้ความหมายของสัญลักษณ์ตัวโน้ตและอัตราความยาวของเสียง

หลักและวิธีการขับร้องเพลง
การขับร้องเพลงไทยสากลให้ไพเราะ จะต้องขับร้องให้ถูกต้องตามหลักการขับร้อง โดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง และสื่ออารมณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องราวและความหมายของเพลง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว