วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ศ15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาการสื่ออารมณ์ของบทเพลง ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี   การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น  การร้องเพลงสากลหรือไทยสากล การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round  การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์  การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง   ดนตรีกับงานประเพณี คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนมีความรู้และสามารบอกลักษณะของเครื่องดนตรีสากลที่ใช้ในการประกอบจังหวะและทำนอง และการเคลื่อนไหวแสดงออกตามจินตนาการได้เข้ากับเสียงที่ดนตรีได้ยิน
  • 2. ผู้เรียนเข้าใจจังหวะกับอารมณ์และทำนองกับอารมณ์ของเสียงดนตรีที่ได้ยินได้อย่างถูกต้อง
  • 3. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง
  • 4. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะเสียงขับร้องที่ใช้ในวงดนตรีสากลและเครื่องดนตรีของวงดนตรีสากลประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง
  • 5. ผู้เรียนสามารถ อ่าน เขียนโน้ตดนตรีสากล,สัญลักษณ์ดนตรีสากลและบอกค่าจังหวะของตัวโน้ตได้อย่างถูกต้อง
  • 6. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะการขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล การร้องประสานเสียง หรือการด้นสดได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนอง
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับบรรเลงประกอบจังหวะเพลง ไม่สามารถไล่ระดับเสียงสูง-ต่ำ ได้ ส่วนเครื่องดนตรีประกอบทำนอง เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับดำเนินทำนอง และสามารถไล่ระดับเสียงที่สูง-ต่ำ ได้ และการใช้เครื่องดนตรีในกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งใช้วิธีการในการบรรเลงจังหวะและทำนองที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความไพเราะและแสดงออกตามจินตนาการตามเสียงที่ดนตรีได้ยิน

  • เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนอง
    00:00

การสื่ออารมณ์และความรู้สึกของเสียงดนตรี
องค์ประกอบทางดนตรีเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และความหมายของบทเพลงให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ ทำให้บทเพลงมีความไพเราะและน่าฟัง

องค์ประกอบของดนตรีสากล
องค์ประกอบทางดนตรีต่าง ๆ ที่นำมาประกอบกันเป็นบทเพลง ทำให้เพลงมีความสมบูรณ์ เกิดความไพเราะ

วงดนตรีสากล
เสียงขับร้องของคนจะมีความแตกต่างกันไปตามเพศ วัย และความสามารถเฉพาะบุคคล และเสียงของวงดนตรีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีที่นำมาใช้ประกอบ เมื่อเสียงทั้งสองมาประกอบกันเป็นวงดนตรี จะทำให้บทเพลงมีความไพเราะที่แตกต่างกัน

โน้ตและสัญลักษณ์ดนตรีสากล
การอ่านและเขียนตัวโน้ตเพลงสากลให้ถูกต้อง เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการฝึกขับร้อง และบรรเลงเครื่องดนตรี

การขับร้องเพลง
การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล การร้องประสานเสียง หรือการด้นสด ต้องมีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงจะมีความไพเราะน่าฟัง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว