วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศ16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต บทบาทหน้าที่ของดนตรีสากล   เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  อัตราจังหวะโน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง  C Major  การร้องเพลงประกอบดนตรี การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรี  การแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง ดนตรีในยุคสมัยต่างๆ และอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่องานดนตรีในเขตสัมพันธวงศ์

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีตดนตรีสากลได้
  • 2. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความหมายและหลักการจำแนกเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและทำนอง
  • 3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และบอกความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลงได้
  • 4. ผู้เรียนสามารถ อ่าน เขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี และโน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียงซีเมเจอร์ (C Major)
  • 5. ผู้เรียนเกิดความรู้ในเรื่องวิธีการขับร้องเพลงไทยสากลตามหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และการสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีได้

เนื้อหาของคอร์ส

องค์ประกอบและศัพท์สังคีตดนตรีสากล
องค์ประกอบของดนตรีที่ดีมีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บทเพลงมีความไพเราะ น่าฟัง และศัพท์สังคีต เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการขับร้องและบรรเลงดนตรี มีทั้งศัพท์สังคีตดนตรีไทยและศัพท์สังคีตดนตรีสากล การบรรยายเพลงที่ฟัง จึงต้องอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต

  • องค์ประกอบและศัพท์สังคีตดนตรีสากล
    00:00

ประเภทเครื่องดนตรีสากล
เครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท เครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและเสียงที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง
การวิเคราะห์เพลง ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลง องค์ประกอบในบทเพลง และคุณภาพเสียงในบทเพลง เพลงจะมีความไพเราะต่างกันตามลักษณะของเพลง ดังนั้นการฟังเพลงจะต้องฟังอย่างตั้งใจและฟังอย่างเข้าใจ

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
การอ่าน และเขียนโน้ตสากลอย่างถูกต้องจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวโน้ตบทเพลงสากลจึงเป็นพื้นฐานสาคัญ

หลักการขับร้องเพลง
การร้องเพลงและการบรรเลงเครื่องดนตรีให้มีความไพเราะและน่าฟังต้องปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว