วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศ31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษารูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ ประวัติสังคีตกวี รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย และสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของวง เครื่องดนตรี บทเพลง และลักษณะเด่นของวงดนตรีสากลแต่ละประเภทและจำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีสากลได้
  • 2. ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมความเชื่อกับการสร้างสรรค์งานดนตรีศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี
  • 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีได้
  • 4. ผู้เรียนทราบประวัติสังคีตกวีด้านดนตรีสากล

เนื้อหาของคอร์ส

ประเภทของวงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล จะถูกจัดเป็นประเภท และรูปแบบของวงดนตรีไว้ตามรูปแบบลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลง และบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภทแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

  • ประเภทของวงดนตรีสากล
    00:00

บทบาทของดนตรีสากลในการสร้างสรรค์งานดนตรี
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้านที่ทาให้ดนตรีมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรมและปัจจัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำให้ดนตรีเกิดการพัฒนารูปแบบทำให้มนุษย์เกิดความผ่อนคลายเมื่อได้ชมหรือได้ฟังดนตรี ดนตรีจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยไม่จำกัดเพศ วัย ระดับการศึกษา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ดนตรีสำหรับบางคนอาจมีวัตถุประสงค์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เพื่อความซาบซึ้งไปกับอารมณ์ของบทเพลง และมีบทบาทในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมไทย

สุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสามารถรับรู้ได้ด้วยโสตประสาท ดนตรีจึงเป็นสื่อสุนทรียศาสตร์ ที่มีความละเอียด ประณีต มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์

วิวัฒนาการของดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย
ดนตรีสากลที่ปรากฏในแต่ละยุคสมัย จะมีรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

ประวัติสังคีตกวี
ในแต่ละยุคสมัยของดนตรีสากล จะมีสังคีตกวีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปในยุคสมัยนั้น เพื่อช่วยสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่มีคุณภาพสืบต่อไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว