วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศ31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษารูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ ประวัติสังคีตกวี รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย และสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของวง เครื่องดนตรี บทเพลง และลักษณะเด่นของวงดนตรีสากลแต่ละประเภทและจำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีสากลได้
  • 2. ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมความเชื่อกับการสร้างสรรค์งานดนตรีศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี
  • 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีได้
  • 4. ผู้เรียนทราบประวัติสังคีตกวีด้านดนตรีสากล

Course Content

ประเภทของวงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล จะถูกจัดเป็นประเภท และรูปแบบของวงดนตรีไว้ตามรูปแบบลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลง และบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภทแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

  • ประเภทของวงดนตรีสากล
    00:00

บทบาทของดนตรีสากลในการสร้างสรรค์งานดนตรี
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้านที่ทาให้ดนตรีมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรมและปัจจัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำให้ดนตรีเกิดการพัฒนารูปแบบทำให้มนุษย์เกิดความผ่อนคลายเมื่อได้ชมหรือได้ฟังดนตรี ดนตรีจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยไม่จำกัดเพศ วัย ระดับการศึกษา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ดนตรีสำหรับบางคนอาจมีวัตถุประสงค์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เพื่อความซาบซึ้งไปกับอารมณ์ของบทเพลง และมีบทบาทในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมไทย

สุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสามารถรับรู้ได้ด้วยโสตประสาท ดนตรีจึงเป็นสื่อสุนทรียศาสตร์ ที่มีความละเอียด ประณีต มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์

วิวัฒนาการของดนตรีสากลแต่ละยุคสมัย
ดนตรีสากลที่ปรากฏในแต่ละยุคสมัย จะมีรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

ประวัติสังคีตกวี
ในแต่ละยุคสมัยของดนตรีสากล จะมีสังคีตกวีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปในยุคสมัยนั้น เพื่อช่วยสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่มีคุณภาพสืบต่อไป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet