วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศ32101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับคุณค่าและความงามของดนตรีสากล และลักษณะของเครื่องดนตรีสากล
 • 2. ผู้เรียนเกิดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
การรู้คุณค่าและความงามของดนตรีสากล เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้รู้จักการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และชื่นชมสุนทรียศาสตร์ของดนตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ และยกระดับจิตใจของมนุษย์

 • การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรียะ
  00:00
 • การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรียะ
 • สร้างสรรค์และประยุกต์งานดนตรี
  00:00
 • เทคนิคและการประเมินงานดนตรี
  00:01

การปฏิบัติดนตรีสากล
การอ่านและเขียนโน้ตสากลในอัตราจังหวะต่างๆ ได้ จะทำให้ร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีแบบเดี่ยวหรือรวมวงได้ถูกต้อง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว