วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศ11102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาการอ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของบทเพลง  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี   องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถบอกและจำแนกประเภทของวงดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง
  • 2. ผู้เรียนสามารถ อ่าน เขียนโน้ตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง C Major ได้
  • 3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง
  • 4. ผู้เรียนสามารถประเมินคุณภาพของบทเพลงด้านเนื้อหา ด้านเสียง และด้านองค์ประกอบดนตรีได้
  • 5. ผู้เรียนสามารถใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟังได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

ประเภทของวงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล คือ การนำเครื่องดนตรีสากลต่างๆมาเล่นประกอบกันให้เข้าจังหวะกัน ตามทำนองที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น โดยสามารถนำเครื่องดนตรีตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปมาเล่นด้วยกันเพื่อบรรเลงเพลง ซึ่งเครื่องดนตรีนั้นก็สามารถแบ่งประเภทไปตามชนิดการให้กำเนิดเสียงได้ 4 ชนิด ได้แก่ 1. เครื่องสาย ใช้การดีดหรือการสีในการทำให้เกิดเสียง อาทิ กีตาร์ เชลโล เบส ไวโอลิน วิโอลา ฮาร์ฟ แมนโดลิน แบนโจ 2. เครื่องลม ใช้การเป่าในการกำเนิดเสียง เช่น ฟลุ๊ต ปี่โอโบ คลาริเน็ต แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต บาสซูน โซปราโน อัลโต เทนเนอร์ บาริโทน และ เฟรนซ์ฮอร์น 3. เครื่องลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ด ใช้การกดให้เกิดเสียง ที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็มี เปียโน ฮาร์ปซีคอร์ด อีเล็กโทน 4. เครื่องตี ใช้การตี สั่น เขย่า เคาะ ในการทำจังหวะเสียง หรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่าเปอร์กัสชั่น อาทิ กลองชุด ฉาบ ทิมพานี คองก้า บองโก แทมบูริน ไทรแองเกิ้ล มาราคา ไซโลโฟน

  • ประเภทวงดนตรีสากล
  • ประเภทวงดนตรีสากล

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
การอ่านโน้ตดนตรีหรือบทเพลงต่างๆ ก็เฉกเช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือโดยทั่วไป กล่าวคือผู้เรียนหรือผู้อ่านจะต้องจดจำสัญลักษณ์หรือพยัญชนะเบื้องต้นที่ใช้แทนเสียง เช่น ก,ข,ค,……ฮ. หรือสระต่าง ๆ แล้วจึงนำสิ่งเหล่านั้นมารวมกันแล้วสะกดเป็นคำๆ จึงจะมีความหมาย ที่เราสามารถใช้เขียนเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และเป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีสากลมีหลายประเภท เราควรดูแลรักษาให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องดนตรี ซึ่งจะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

การประเมินคุณภาพของบทเพลง
การวัดและประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีและขับร้องเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ของกระบวนการทางการเรียนทักษะในวิชาดนตรี โดยระบบการศึกษาเมื่อมีการเรียนย่อมมีการวัดและการประเมินผลการเรียน เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนได้เรียนสิ่งใดไปบ้าง มากน้อยเพียงใด และได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างไร สำหรับผู้สอน การวัดและประเมินผลทำให้ทราบด้วยว่า กระบวนการเรียนการสอนประสบความสำเร็จเพียงใด มีสิ่งใดที่ดีหรือสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้การเรียนการสอนในครั้งต่อไปพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การวัดและประเมินผลจึงควรมีหลักการ มีระบบ มีการจัดการที่ครอบคลุม มีความรัดกุม ความสะดวก และให้ผลตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ การวัดและประเมินผลดนตรี จึงเป็นเรื่องสำคัญและสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายแง่มุม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว