วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศ22102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาองค์ประกอบดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง การประเมินความสามารถทางดนตรี อาชีพทางด้านดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีได้
  • 2. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจความหมายของเครื่องหมายแปลงเสียงและปฏิบัติการอ่านเครื่องหมายแปลงเสียงชนิดต่าง ๆ ได้
  • 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักในการประเมินความสามารถทางดนตรีได้
  • 4. ผู้เรียนสามารถจำแนกอาชีพและบทบาทของดนตรีในด้านต่าง ๆ ได้
  • 5. ผู้เรียนสามารถบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ได้

เนื้อหาของคอร์ส

ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง
จินตนาการของนักแต่งเพลง การแต่ง การประพันธ์บทเพลงแต่ละบทเพลงนั้น ผู้ประพันธ์แต่ละท่านจะมีความคิด เทคนิค จินตนาการ เพื่อให้เกิดความไพเราะของบทเพลง โดยอาจจะใช้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวของผู้ประพันธ์หรือประสบการณ์ต่างๆของผู้ประพันธ์ เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งบทเพลง

  • ปัจจัยสำคัญที่สร้างสรรค์บทเพลง
  • ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
เครื่องหมายแปลงเสียง เป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้บันทึกเพื่อให้ระดับเสียงของโน้ตตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากระดับเสียงเดิม

เทคนิคการร้องและการประเมินงานดนตรี
การขับร้องและบรรเลงดนตรี ผู้ขับร้องและบรรเลงต้องมีเทคนิคในการร้องและบรรเลง เพื่อให้ขับร้องและบรรเลงดนตรีได้ไพเราะ

อาชีพและบทบาทของดนตรี
อาชีพทางดนตรีมีมากมายหลายอาชีพ แต่ละอาชีพมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน เป็นอาชีพที่สร้างสรรค์ ความสุข สนุกสนานให้กับผู้ฟัง ช่วยให้ผู้ฟังเกิดความผ่อนคลาย อีกทั้งอาชีพดนตรีและการดนตรียังมีบทบาทต่อธุรกิจบันเทิงด้วย เพราะงานบันเทิงจำเป็นต้องมีดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมทำให้งานสนุกสนาน มีสีสัน และน่าสนใจต่อคนในสังคม

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศเกิดจากการผสมผสานของดนตรีหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และเกิดเป็นดนตรีแนวใหม่รายประเภท

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว