วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศ32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนสามารถเขียนกุญแจประหลักได้ถูกต้อง
  • 2. ผู้เรียนสามารถอ่านโน้ตสากลได้ถูกต้อง
  • 3. ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภท รีคอร์เดอร์ ได้

Course Content

การเขียนกุญแจประจำหลัก
กุญแจประจำหลักในการบันทึกดนตรีสมัยใหม่มีใช้อยู่เพียง 3 ชนิดคือ กุญแจซอล กุญแจโด และกุญแจฟา ซึ่งกุญแจแต่ละชนิดจะอ้างถึงเสียงซอล โด และฟา ตามลำดับ ตามตำแหน่งที่กุญแจนั้นได้ไปคาบเกี่ยวไว้บนบรรทัด เส้นและช่องอื่นๆ ก็จะสัมพันธ์กับโน้ตบนเส้นนั้น

  • การเขียนกุญแจประจำหลัก

การปฏิบัติเครื่องดนตรี
หลักการบรรเลงดนตรี การบรรเลงดนตรีให้มีความไพเราะนั้นควรใช้หลักการโดยทั่วไป ดังนี้ 1. เล่นให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองของเพลง 2. ปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีให้มีความกลมกลืนสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงเป็นวง 3. ปฏิบัติตามสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางดนตรีได้ถูกต้อง 4. ใช้หรือเล่นเครื่องดนตรีให้ถูกวิธีตามลักษณะเครื่องดนตรีชนิดนั้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet