วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาการประเมินผลงานดนตรี ดนตรีกับการผ่อนคลาย ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบำบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ ดนตรีกับการศึกษา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับยุคสมัยของดนตรีตะวันตกได้อย่างถูกต้อง
  • 2. ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจำแนกเครื่องดนตรีสากลตามลักษณะของวงดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก
เนื่องจากโครงสร้างของดนตรีตะวันตกมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเสมอ ตามแนวความคิดของผู้ประพันธ์เพลง จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของดนตรีในแต่ละยุคขึ้นมา การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงในแต่ละยุค จะช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของดนตรีในแต่ละยุค

  • ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก
    00:01

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
ดนตรีไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ภาษาใด ล้วนมีพื้นฐานมาจากส่วนต่างๆ เหล่านี้ทั้งสิ้น ความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละส่วนแต่ละวัฒนธรรมนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่การที่จะแตกต่างกันอย่างไรนั้น กรอบวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นปัจจัยที่กำหนดในตรงตามรสนิยมของแต่ละวัฒนธรรมจนเป็นผลให้สามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึ่งแตกต่างจากดนตรีของอีกชาติหนึ่งอย่างไร

วงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล คือ การนำเครื่องดนตรีสากลต่างๆมาเล่นประกอบกันให้เข้าจังหวะกัน ตามทำนองที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น โดยสามารถนำเครื่องดนตรีตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปมาเล่นด้วยกันเพื่อบรรเลงเพลง ซึ่งเครื่องดนตรีนั้นก็สามารถแบ่งประเภทไปตามชนิด

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว