วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาการประเมินผลงานดนตรี ดนตรีกับการผ่อนคลาย ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบำบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ ดนตรีกับการศึกษา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับยุคสมัยของดนตรีตะวันตกได้อย่างถูกต้อง
  • 2. ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจำแนกเครื่องดนตรีสากลตามลักษณะของวงดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง

Course Content

ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก
เนื่องจากโครงสร้างของดนตรีตะวันตกมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเสมอ ตามแนวความคิดของผู้ประพันธ์เพลง จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของดนตรีในแต่ละยุคขึ้นมา การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงในแต่ละยุค จะช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของดนตรีในแต่ละยุค

  • ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก
    00:01

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
ดนตรีไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ภาษาใด ล้วนมีพื้นฐานมาจากส่วนต่างๆ เหล่านี้ทั้งสิ้น ความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละส่วนแต่ละวัฒนธรรมนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่การที่จะแตกต่างกันอย่างไรนั้น กรอบวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นปัจจัยที่กำหนดในตรงตามรสนิยมของแต่ละวัฒนธรรมจนเป็นผลให้สามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึ่งแตกต่างจากดนตรีของอีกชาติหนึ่งอย่างไร

วงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล คือ การนำเครื่องดนตรีสากลต่างๆมาเล่นประกอบกันให้เข้าจังหวะกัน ตามทำนองที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น โดยสามารถนำเครื่องดนตรีตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปมาเล่นด้วยกันเพื่อบรรเลงเพลง ซึ่งเครื่องดนตรีนั้นก็สามารถแบ่งประเภทไปตามชนิด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet