วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ศ16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย
ศึกษาองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล   เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้นโน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง  C Major  การร้องเพลงประกอบดนตรี การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรี  การแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีในยุคสมัยต่างๆ และอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่องานดนตรีในเขตสัมพันธวงศ์

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต
 • องค์ประกอบของดนตรีและศัพท์สังคีต
 • อธิบายองค์ประกอบของดนตรีและศัพท์สังคีต
 • เห็นประโยชน์ขององค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต
 • จำแนกประเภท บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • ประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทย
 • จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยได้
 • ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและทำนอง
 • การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง
 • ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงได้
 • บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี
 • ความหมายของเพลงและการแสดงความคิดเห็นต่อเพลง
 • บอกความหมายและบรรยายความรู้สึกที่มีต่อเพลงได้
 • อธิบายเรื่องราวของดนตรีในประวัติศาสตร์
 • ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
 • อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ได้
 • จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน
 • ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ
 • จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกันได้
 • ดนตรีไทยท้องถิ่น
 • อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น

เนื้อหาของคอร์ส

องค์ประกอบของดนตรี
ดนตรี คือ ศิลปะของการใช้เสียงตามแนวความคิดทางดนตรีของผู้ประพันธ์ โดยเสียงที่นำมาเรียบเรียงให้กลมกลืนกัน มีทำนอง มีจังหวะ และมีการประสานเสียงต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามหลักวิชาดนตรี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ มาบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดความไพเราะน่าฟังมากขึ้น

 • ศัพท์สังคีต
 • เครื่องดนตรีไทย
  00:01
 • องค์ประกอบของดนตรี

การขับร้อง
การขับร้อง คือ การร้องเพลงซึ่งประกอบด้วยคำร้องหรือเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะ การร้องเพลงสามารถร้องเดี่ยว โดยไม่มีดนตรีประกอบหรือมีดนตรีประกอบได้

ดนตรีในประวัติศาสตร์
ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยบรรพบุรุษของเราได้ประดิษฐ์คิดค้นตลอดจนสั่งสมศิลปะ วัฒนธรรมนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้มีความสุข เพลิดเพลิน ตลอดจนขัดเกลาให้คนไทยเรามีนิสัยใจคอเมตตา โอบอ้อมอารี อันเป็นลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน

วัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น
ดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีที่อยู่คู่กับท้องถิ่นมานานต้นกำเนิดดนตรีพื้นบ้านอาจมาจากความเชื่อเรื่องประเพณีวัฒนธรรม ที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีประกอบการทำพิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ในบางท้องถิ่นอาจได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทางดนตรีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาปรับปรุงแก้ไขจนกลายมาเป็นดนตรีเฉพาะท้องถิ่นของตนและการที่ลักษณะดนตรีของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ทำให้เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นแตกต่างกันไปด้วยตามลักษณะของดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว