วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ศ14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย
ศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ประเภทของเครื่องดนตรี  ทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของทำนอง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยและสากล  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย  การขับร้องเพลงในบันไดเสียง   การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง  ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี  การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
 • หลักการร้องเพลง
 • สามารถร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว
 • ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
 • บอกความหมายของบทเพลงได้
 • บอกประโยคเพลงอย่างง่าย
 • ความหมายและความสำคัญของบทเพลง
 • บอกประโยคเพลงอย่างง่าย ๆ ได้
 • ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
 • หลักการร้องเพลง
 • ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
 • จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
 • ประเภทของเครื่องดนตรี
 • จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
 • ชื่นชอบและเห็นคุณค่าของเครื่องดนตรี
 • ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
 • ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
 • บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น
 • แหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย
 • บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยได้
 • ชื่นชมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 • ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
 • ความสำคัญของวัฒนธรรมทางดนตรี
 • ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
 • ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
 • ทำนองและจังหวะของเพลง
 • บอกทำนองและจังหวะของเพลงที่ฟังได้
 • เห็นประโยชน์ของจังหวะและทำนองเพลง
 • อ่านเขียนโน้ตเพลงไทย
 • การอ่านและการเขียนโน้ตดนตรีไทย
 • อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง
 • เห็นประโยชน์ของการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทย

เนื้อหาของคอร์ส

บทเพลงไทย
การขับร้องเพลงไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะ นอกจากการขับร้องที่ถูกวิธีแล้วยังต้องรู้จักประเภทของการขับร้อง จังหวะ ทำนอง บทร้องเพลงไทย ศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการขับร้อง ความหมายของเนื้อเพลง เพื่อช่วยให้การขับร้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ประเภทของเพลง
 • ศัพท์สังคีต
  00:00
 • บทเพลงไทย

การขับร้องเพลงไทย
เพลงไทยสากลเป็นเพลงที่มีลีลา จังหวะทำนองแตกต่างจากเพลงไทย เป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง จังหวะ จดจำง่าย เพลงไทยสากลมีหลายประเภทการฟังและการขับร้องเพลงไทยสากลต้องรู้ระดับเสียงสากลและสิ่งที่ทำให้เกิดทำนองเพลงแต่ละเพลง

ตำนานดนตรี
เสียงเพลงไทยที่เราได้ฟังและมีความรู้สึกว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะให้อารมณ์ความรู้สึก หรือเกิดสุนทรียภาพขึ้นมาได้นั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการใช้เครื่องดนตรีหรือวงดนตรีบรรเลงเป็นเพลงนอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานอีกด้วยส่วนวงดนตรีพื้นบ้านเป็นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวของตำนานดนตรีไทยด้วย

ลีลาการบรรเลง
โน้ตเป็นสัญลักษณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับบันทึกแทนเสียงดนตรี ในวงการดนตรีไทยแต่ครั้งแรกอดีตไม่มีการจดบันทึกโน้ต การเรียนการสอนดนตรีใช้วิธีการจำจากครูผู้สอนโดยตรงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความจำ การบันทึกโน้ตของดนตรีไทยเอาแบบอย่างมาจากดนตรีตะวันตก โดยเริ่มพัฒนาระบบโน้ตขึ้นเพื่อใช้บันทึกเพลงไทย คือ การกำหนดตารางการบันทึกให้แถวหนึ่งมี 8 ห้องโน้ต แต่ละห้องมีตัวโน้ต 4 ตัว

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว