วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ศ15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย
ศึกษาการสื่ออารมณ์ของบทเพลง  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี   การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น  การร้องเพลงสากลหรือไทยสากล การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round  การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์   การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง   ดนตรีกับงานประเพณี คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • หลักการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทย
 • อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยได้ถูกต้อง
 • ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง
 • วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
 • ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองได้
 • ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
 • การบรรเลงดนตรีร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ
 • ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงต่าง ๆ ได้
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • อธิบายความสัมพันธ์ดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้
 • เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย
 • อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
 • ประวัติความเป็นมาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
 • อธิบายและบอกคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันได้
 • จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ
 • คุณสมบัติของเสียงและเครื่องดนตรีในวงต่าง ๆ
 • จำแนกลักษณะเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ได้
 • เห็นประโยชน์ของการร้องเพลง
 • ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
 • หลักการขับร้องเพลงไทย
 • ร้องเพลงไทยเดิมได้เหมาะสมกับวัย
 • ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ
 • การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม – ตอบ
 • ร้องเพลงโดยใช้ประโยคเพลงถาม – ตอบ ได้

เนื้อหาของคอร์ส

การอ่านและเขียนโน้ต
การเล่นเครื่องเคาะจังหวะจะมีความไพเราะได้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงในการฝึกและการเคาะจังหวะให้สัมพันธ์กัน เสียงที่ได้นั้นจึงจะมีความไพเราะ

 • โน้ตดนตรีไทย
  00:01
 • องค์ประกอบดนตรี
 • การอ่านและเขียนโน้ต

ประวัติดนตรีไทย
ดนตรีเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนในโลกฟังแล้วมีความเข้าใจ มีความรู้สึกร่วมกันได้ สามารถบอกได้ว่าให้อารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง โศกเศร้า หรือเสียใจ เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างชนในชาติและชนชาติอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาติเอเชีย ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบานเป็นพี่น้องกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี การละเล่น และค่านิยม

การวิเคราะห์เพลง
เพลงที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น เป็นผลงานทางศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพลงมีทั้งที่ฟังแล้วเกิดความไพเราะ และฟังแล้วขัดกับโสตประสาท ทั้งนี้ในการฟังเพลงก็มีปัจจัยหลายประการเป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น ความสามารถของผู้บรรเลง คุณภาพของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง การเรียบเรียงเสียงประสาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดนตรี หรือเพลงประเภทต่าง ๆ ของผู้ฟัง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว