วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศ21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ดนตรีไทย
   ศึกษาการอ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน  การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  ประเภทของวงดนตรีไทย
และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของบทเพลง  
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี   องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
 • องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
 • เห็นความสำคัญของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตเพลงไทย
 • เห็นประโยชน์ของการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย
 • ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
 • เห็นความสำคัญของดนตรีในปัจจุบัน
 • บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย
 • อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อดนตรีในประเทศไทย
 • บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีดนตรีในประเทศไทย
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของดนตรีกับวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
 • หลักการร้องเพลง
 • ร้องเพลงไทยอย่างง่าย ๆ ได้
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับร้องเพลงไทย
 • บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • หลักการบรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟังได้
 • เห็นประโยชน์ของการฟังเพลง
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
 • การอ่าน เขียนโน้ตไทย
 • สามารถอ่าน เขียนโน้ตไทยได้
 • เห็นความสำคัญของโน้ตไทย
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
 • การร้องเพลงและการบรรเลงดนตรี
 • ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้
 • เห็นความสำคัญของการเล่นดนตรี
 • บรรยายอารมณ์ของบทเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • อารมณ์เพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • บรรยายอารมณ์ของบทเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • เห็นความสำคัญของอารมณ์เพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
 • บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
 • บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง
 • เห็นความสำคัญของอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ

Course Content

ตำนานดนตรี
ดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมอันล้้ำค่าที่อยู่คู่กับชนชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ต้นกำเนิดจริง ๆ นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏไว้ชัดเจน จึงทำให้ดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมอันงดงามและล้ำค่าของคนไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 • วิวัฒนาการดนตรีไทย
 • วงดนตรีไทย
 • วงดนตรีพื้นบ้าน
 • แบบทดสอบตำนานดนตรี

ดนตรีในพิธีกรรม
เพลงในพิธีกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฟังเตรียมตัวพร้อมที่จะทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม โดยการสร้างสมาธิให้ผู้ฟังเป็นประการสำคัญ เพราะจิตที่สงบเท่านั้นจึงจะเข้าถึงธรรมะและเป็นที่เกิดแห่งปัญญาได้ เพลงพิธีกรรมจึงไม่มีเรื่องราวให้ฟังมีแต่เสียงดนตรีที่เป็นขั้นคุ่เสียงและท่วงทำนองที่สงบ การเรียบเรียงสำนวนเพลงและจังหวะที่โน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาและความสงบนิ่ง

ศัพท์สังคีต
ศัพท์สังคีต    คือ ภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความ ถึงอะไร หรือให้ปฏิบัติอย่างไร จะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ในบทข้างต้น เช่น  เพลง  กรอ  ทำนอง  จังหวะ  ท่อน  เถา  ตับ   สะบัด  ไขว้  เดี่ยว  ลูกล้อ  ลูกขัด  เป็นต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet