วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศ21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ดนตรีไทย
   ศึกษาการอ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน  การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  ประเภทของวงดนตรีไทย
และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของบทเพลง  
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี   องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
 • องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
 • เห็นความสำคัญของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตเพลงไทย
 • เห็นประโยชน์ของการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย
 • ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
 • เห็นความสำคัญของดนตรีในปัจจุบัน
 • บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย
 • อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อดนตรีในประเทศไทย
 • บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีดนตรีในประเทศไทย
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของดนตรีกับวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
 • หลักการร้องเพลง
 • ร้องเพลงไทยอย่างง่าย ๆ ได้
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับร้องเพลงไทย
 • บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • หลักการบรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟังได้
 • เห็นประโยชน์ของการฟังเพลง
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
 • การอ่าน เขียนโน้ตไทย
 • สามารถอ่าน เขียนโน้ตไทยได้
 • เห็นความสำคัญของโน้ตไทย
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานดนตรี
 • ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
 • การร้องเพลงและการบรรเลงดนตรี
 • ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้
 • เห็นความสำคัญของการเล่นดนตรี
 • บรรยายอารมณ์ของบทเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • อารมณ์เพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • บรรยายอารมณ์ของบทเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • เห็นความสำคัญของอารมณ์เพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
 • บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
 • บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
 • บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง
 • เห็นความสำคัญของอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ

เนื้อหาของคอร์ส

ตำนานดนตรี
ดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมอันล้้ำค่าที่อยู่คู่กับชนชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ต้นกำเนิดจริง ๆ นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏไว้ชัดเจน จึงทำให้ดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมอันงดงามและล้ำค่าของคนไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 • วิวัฒนาการดนตรีไทย
 • วงดนตรีไทย
 • วงดนตรีพื้นบ้าน
 • แบบทดสอบตำนานดนตรี

ดนตรีในพิธีกรรม
เพลงในพิธีกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฟังเตรียมตัวพร้อมที่จะทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม โดยการสร้างสมาธิให้ผู้ฟังเป็นประการสำคัญ เพราะจิตที่สงบเท่านั้นจึงจะเข้าถึงธรรมะและเป็นที่เกิดแห่งปัญญาได้ เพลงพิธีกรรมจึงไม่มีเรื่องราวให้ฟังมีแต่เสียงดนตรีที่เป็นขั้นคุ่เสียงและท่วงทำนองที่สงบ การเรียบเรียงสำนวนเพลงและจังหวะที่โน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาและความสงบนิ่ง

ศัพท์สังคีต
ศัพท์สังคีต    คือ ภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความ ถึงอะไร หรือให้ปฏิบัติอย่างไร จะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ในบทข้างต้น เช่น  เพลง  กรอ  ทำนอง  จังหวะ  ท่อน  เถา  ตับ   สะบัด  ไขว้  เดี่ยว  ลูกล้อ  ลูกขัด  เป็นต้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว