วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศ21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย

ศึกษาการอ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล  เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของบทเพลง  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี   องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ประเภทของวงดนตรีไทย
 • แยกประเภทของวงดนตรีไทย
 • เห็นคุณค่าของวงดนตรีไทย
 • ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพดนตรีหรือเพลงที่ฟัง
 • หลักการประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง
 • บอกเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟังได้
 • เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานดนตรีและเพลงที่ฟัง
 • ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
 • การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
 • สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทยได้อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
 • เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
 • อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
 • อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
 • อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
 • เห็นความสำคัญของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
 • ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน
 • องค์ประกอบของดนตรีวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ กันได้
 • เห็นความสำคัญของดนตรีในวัฒนธรรมที่ต่างกัน
 • หลักการอ่าน เขียน โน้ตเพลงไทย
 • อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย
 • เห็นประโยชน์ของการอ่าน เขียน โน้ตไทย
 • เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
 • การเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
 • เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรี
 • เห็นคุณค่าของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรี
 • ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
 • หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง
 • ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีประกอบได้
 • เห็นประโยชน์ของการร้องเพลง
 • แสดงความคิเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน
 • การแสดงความคิดเห็นต่อบทเพลง
 • แสดงความคิดเห็นต่ออารมณ์เพลงได้
 • นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท
 • หลักการฟังเพลง
 • เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภทได้
 • เห็นประโยชน์ของการฟังเพลง
 • นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม
 • ลักษณะเด่นของเพลงที่ชอบ
 • นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ชอบพร้อมบอกลักษณะเด่นได้
 • เห็นคุณค่าของลักษณะเด่นของบทเพลง

เนื้อหาของคอร์ส

เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทยสามารถแบ่งตามลักษณะการบรรเลงได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.เครื่องดีด 2.เครื่องตี 3.เครื่องสี 4.เครื่องเป่า

 • ประวัติเครื่องดนตรีไทย
 • การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย
  00:00
 • เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
เครื่องดนตรีไทยในแต่ละวัฒนธรรมเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในแต่ละภูมิภาคประดิษฐ์คิดค้นข้น เพื่อสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายในยามว่างจากการทำงานหรือใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม  เทศกาล  ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น  ซึ่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

วงดนตรีไทยและวงดนตรีพื้นบ้าน
วงดนตรีไทยเป็นวงดนตรีที่ผสมเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นวงดนตรีขึ้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ 1. วงปี่พาทย์ 2.วงเครื่องสาย 3.วงมโหรี วงดนตรีพื้นบ้าน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ภาคได้แก่ 1.ภาคเหนือ 2.ภาคอีสาน 3.ภาคกลาง 4.ภาคใต้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว