วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศ31102)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย

ศึกษารูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ ประวัติสังคีตกวี  รูปแบบของบทเพลงและ     วงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย และสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • รูปแบบของดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับชาติอื่น ๆ
  • วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับชาติอื่นได้
  • เห็นคุณค่าและชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของไทย
  • ประวัตินักดนตรีไทย
  • อธิบายประวัติและผลงานของนักดนตรีไทยได้
  • ชื่นชมและเห็นความสำคัญของนักดนตรีไทย

เนื้อหาของคอร์ส

บทเพลงไทย
บทเพลงไทยที่ใช้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.บทเพลงที่ใช้ในศาสนพิธี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ บทเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมโดยตรงและบทเพลงที่ใช้เนื่องด้วยพิธีกรรม 2. บทเพลงที่ใช้เพื่อความบันเทิง คือ บทเพลงทุกชนิดทุกประเภทที่บรรเลงและขับร้องด้วยวงดนตรีชนิดพิเศษ ทั้งส่วนที่เป็นพิธีกรรมของหลวงและของราษฎร์

  • บทเพลงที่ใช้ในศาสนพิธี
  • บทเพลงเพื่อความบันเทิง
  • แบบทดสอบบทเพลงไทย

ศัพท์สังคีต
ศัพท์สังคีต หมายถึง ภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงอะไร หรือให้ปฏิบัติอย่างไรจะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ เช่น เก็บ กวาด กรอ ไขว้ รัว เพี้ยน เดี่ยว เป็นต้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว