วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศ 32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย

ศึกษาปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้นและ ๓ ชั้น เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม

ศึกษาลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การอ่าน เขียน โน้ต ดนตรีไทย
  • อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยได้
  • ชื่นชมและเห็นคุณค่าของโน้ตดนตรีไทย
  • ดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
  • วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ได้
  • เห็นคุณค่าของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ

เนื้อหาของคอร์ส

จังหวะเพลงไทย

  • ความหมายและประเภทของจังหวะ
    00:01
  • แบบทดสอบจังหวะเพลงไทย

ศัพท์สังคีต

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว