วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (ศ11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิายรายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์
ศึกษาการกำเนิดของเสียง ระดับเสียงดัง เบา ความช้า เร็วของจังหวะ บทกลอนและร้องเพลงง่ายๆ การเข้าร่วมในกิจกรรมของดนตรี  บทเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงในภาคกลาง เพลงเกี่ยวข้าว
ศึกษาการเลียนแบบการเคลื่อนไหว การแสดงท่าทางง่ายๆ การดูหรือร่วมการแสดง การละเล่นของเด็กไทย

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน
 • บอกแหล่งกำเนิดเสียง
 • เขียนแหล่งกำเนิดเสียงด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้
 • บอกลักษณะของเสียงดัง-เบาและความช้า-เร็วของจังหวะ
 • คุณสมบัติของเสียง
 • จำแนกลักษณะของเสียงได้
 • อธิบายความหมายและแหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว
 • ปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
 • สนใจและสนุกสนานในการปฏิบัติการฝึกการเคลื่อนไหว
 • บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็วของจังหวะ
 • อธิบายลักษณะของเสียง
 • ปฏิบัติการเคาะจังหวะประกอบเพลงได้อย่างสนุกสนาน
 • เห็นประโยชน์ของการเคาะจังหวะ
 • ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
 • อธิบายหลักการร้องเพลง
 • ปฏิบัติการร้องเพลงได้อย่างสนุกสนาน
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
 • ยกตัวอย่างหลักในการทำกิจกรรมร่วมกัน
 • สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน
 • บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
 • ร้องเพลงและบอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • บอกความหมายของนาฏยศัพท์และภาษาท่า
 • แสดงการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และภาษาท่าได้ถูกต้อง
 • ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย

เนื้อหาของคอร์ส

เสียงและการกำเนิดเสียง
เสียงที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีแหล่งกำเนิดเสียงแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเราได้ยินเสียงเหล่านี้จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดเสียง เสียงแต่ละชนิดมีลักษณะเสียงที่ต่างกันซึ่งอาจนำไปออกเสียงเลียนแบบได้

 • แหล่งกำเนิดเสียง
  00:01
 • คุณลักษณะของเสียง
  00:01
 • เสียงและการกำเนิดเสียง

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อมนุษย์ มนุษย์สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดในรูปแบบการเล่นบทบาทสมมติ การเลียนแบบลักษณะท่าทางพฤติกรรมคน สัตว์ หรือเลียนแบบเสียงธรรมชาติ

จังหวะและการร้องเพลง
ดนตรีประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น เครื่องดนตรี ภาษาดนตรี ลักษณะของเสียง จังหวะ ทำนอง เนื้อร้อง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความหมายและความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์
นาฏยศัพท์ คือ ศัพท์ทางนาฏศิลป์ที่ใช้เรียกท่ารำขั้นต้นของนาฏศิลป์ไทย เพื่อสื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้กำกับและผู้แสดง ผู้สอนและผู้เรียนในการปฏิบัติท่ารำ ภาษาท่า การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ด้วยท่าทางสื่อความหมายแทนคำพูด ตลอดจนการแสดงอารมณ์ ความรู้สกต่าง ๆ โดยนำท่าทางจากนาฏศิลป์ โดยดัดแปลงมาจากท่าทางธรรมชาติของมนุษย์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว