วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ศ12101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์

ศึกษาแหล่งกำเนิดของเสียง คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-สั้น การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง การขับร้องเพลง บทเพลงในภาคกลาง เพลงฉ่อย กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ

ศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวมีรูปแบบ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน
 • อธิบายความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ
 • ร้องเพลงปลุกใจ
 • ชื่นชมและเห็นความสำคัญของเพลงปลุกใจ
 • บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่ายๆ
 • ยกตัวอย่างเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง
 • จำแนกเครื่องดนตรีพื้นเมืองในแต่ละภาคได้
 • ชื่นชมเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทย
 • มารยาทในการชมการแสดง
 • ระบุมารยาทในการชมการแสดงได้
 • ชื่นชมและเห็นประโยชน์ของมารยาทในการชมการแสดง
 • แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในโรงเรียน
 • เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางดนตรีในโรงเรียน
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย
 • การแสดงที่เหมาะสมกับวัย
 • สนุกสนานในการทำกิจกรรม
 • ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน
 • การละเล่นพื้นบ้าน
 • ระบุการละเล่นพื้นบ้านได้
 • เห็นประโยชน์และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้าน
 • เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย
 • การละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย
 • เห็นคุณค่าและอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน

เนื้อหาของคอร์ส

บทเพลงสร้างสรรค์
บทเพลงแต่ละบทเพลงมีความหมายและความสำคัญต่อผู้ฟังแตกต่างกันไป บางเพลงเมื่อได้ฟังจะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มีข้อคิดที่นำไปใช้ได้ ขัดเกลาจิตใจ ปลุกใจและสร้างความสุขให้ทั้งผู้ร้องและผู้ฟัง ดังนั้นการฟังเพลงจึงเป็นวิธีจรรโลงใจให้มนุษย์มีจิตใจงดงามขึ้น บทเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองเป็นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละภาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

 • ความหมายและความสำคัญของบทเพลง
  00:00
 • เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง
  00:00
 • บทเพลงสร้างสรรค์

มารยาทในการชมการแสดง
การชมการแสดงต่าง ๆ ให้เกิดความสนุกสนาน ซาบซึ้งและมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงนั้น ผู้ชมทุกคนจำเป็นต้องมีสมาธิและมีมารยาทในขณะที่ชมการแสดงร่วมกัน

กิจกรรมดนตรี
ดนตรีเป็นส่วนสำคัญในการจัดงานต่างๆ เพราะจะทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุข และทำให้งานนั้นมีความสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้น

การละเล่นเด็กไทย
การละเล่นของเด็กไทยจะมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทย เพราะการละเล่นของไทยส่วนมากจะสะท้อนให้เห็นถึงอาชีพ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว