วิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส30221) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะประชากรสถานการณ์
เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและโลก หลักการและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สามารถอธิบายศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และพื้นฐานความรู้ทาง
  • นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงและทางอ้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เนื้อหาของคอร์ส

ภูมิศาสตร์น่ารู้
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก คือ ปรากฏการณ์จากบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค และชีวภาค สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดรูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เมื่อสภาพภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากกระบวน การทางธรรมชาติหรือจาการกระทำของมนุษย์ ย่อมส่งผลให้วิถีชีวิติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อปรับวิถี การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะในขณะนั้นได้

  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • ทรัยพยากรธรรมชาติของไทย
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  • การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก
  • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
  • ข้อสอบภูมิศาสตร์น่ารู้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว