วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ศ13101) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษารูปร่าง รูปทรงและงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างงานประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ  ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ  การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ ที่มาของงานทัศนศิลป์ในโบสถ์แม่พระลูกประคำ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกประเภทและขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงได้
 • เขียนภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์
 • รักและชื่นชม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
 • สร้างงานทัศนศิลป์โดยเน้นเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีความสุนทรียภาพรักและชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น
 • เล่าเรื่องราวที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้
 • เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์มาสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์
 • รักษ์และหวงแหนงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาไทย

เนื้อหาของคอร์ส

คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
ภาพเหตุการณ์ชีวิตจริงที่วาดถ่ายทอดจากความรู้สึกเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าด้านอารมณ์และจิตใจ

 • คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
 • การวาดจากความจำ
  00:01
 • การวาดทันทีที่เห็น
 • คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น

ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นงานที่มีคุณค่า เพราะเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นย่อมมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ออกมาแตกต่างกัน แต่ทุกงานล้วนเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และรักษาให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว