วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ศ11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์
ศึกษารูปร่าง รูปทรง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ  การวาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้ของตนเอง

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
 • สามารถอธิบายรูปร่าง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์
 • สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวาดภาพระบายสีภาพ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกในการสร้างงาน
 • สามารถวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • สามารถอธิบายความรู้สึกจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวาดภาพระบายสีภาพ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกในการสร้างงาน
 • สามารถวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ
 • สามารถสร้างงานทัศนศิลป์ โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์
 • สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง
 • สามารถวาดภาพ ระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองได้

เนื้อหาของคอร์ส

สนุกกับลายเส้น
การรู้และเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุเบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่างต่าง ๆ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ การมีพื้นฐานการวาดเส้นที่ดีรวมไปถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานจะช่วยให้สร้างสรรค์งานได้ตรงตามความต้องการ

 • ลายเส้นสร้างสรรค์
 • สนุกกับลายเส้น

ธรรมชาติสร้างสรรค์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อความรู้สึกของคนเรา ทั้งความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งทัศนศิลป์เป็นสื่อกลางในการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก ซึ่งเราสามารถสร้างผลงานทัศนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ได้

สนุกกับสีเทียน
สีเทียนเป็นสีชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง มีคุณสมบัติที่สามารถระบายซ้อนทับได้ มีเทคนิคการใช้ที่หลากหลาย เช่น เทคนิคการวาดแบบลายเส้น การวาดโดยไม่ตัดเส้น ใช้ระบายสีแบบเส้นบังคับสี ฯลฯ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและพัฒนาสร้างสรรค์งานต่อไปได้

ฝนสีไม้ให้สนุก
สีไม้หรือดินสอสี มีลักษณะเป็นแท่งดินสอ สามารถใช้สีไม้ในงานทัศนศิลป์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบายสีโดยการไล่น้ำหนัก ระบายสีแบบฝนสี เป็นต้น นอกจากนี้การเรียนรู้จักวิธีการเก็บรักษาสีไม้ที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้งานในครั้งต่อไป และฝึกวินัยในตนเองด้วย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว