วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ศ12101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์
ศึกษารูปร่าง รูปทรง ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงาน ๓ มิติ ภาพปะติด การวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์   งานโครงสร้างเคลื่อนไหว ความสำคัญของงานทัศนศิลป์และงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บรรยายรูปร่าง รูปทรง ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อธิบายลักษณะของรูปร่างและรูปทรง
 • จำแนกภาพที่เป็นรูปร่างและรูปทรง
 • เห็นประโยชน์ของการจำแนกรูปร่างและรูปทรง
 • ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่างและรูปทรง
 • อธิบายทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเส้น สี รูปร่างและรูปทรง
 • ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้
 • สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง
 • อธิบายการวาดรูปร่างให้เป็นรูปทรงด้วยเส้น
 • วาดรูปร่างให้เป็นรูปทรงด้วยเส้น
 • ชื่นชมผลงานการวาดรูปร่างให้เป็นรูปทรงด้วยเส้น
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ
 • อธิบายวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์การสร้างงานทัศนศิลป์ได้
 • สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์และเก็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • บอกวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ ตัด ฉีก ปะติด และบอกวิธีการปะติด
 • สร้างงานศิลปะโดยการปะติด

เนื้อหาของคอร์ส

สนุกกับทัศนศิลป์
งานทัศนศิลป์มีหลายประเภท เราใช้ทัศนธาตุและความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานทัศนศิลป์ โดยเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน

 • งานวาด
  00:01
 • งานปั้น
  00:01
 • งานพิมพ์
  00:01
 • สนุกกับทัศนศิลป์

ตัด ฉีก ปะ ติด แสนสนุก
การสร้างผลงานทัศนศิลป์ โดยการตัด ฉีก ปะติด มีเทคนิควิธีการหลายวิธี เมื่อเราทำงานและชื่นชมผลงานแล้ว ควรเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว