วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ศ11101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปร่าง รูปทรง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ  การวาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้ของตนเอง

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
 • อธิบายทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
 • เขียนอธิบายความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
 • สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ
 • สามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ
 • ปฏิบัติงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ได้
 • วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง
 • อธิบายลักษณะของภาพวาด
 • วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ
 • ชื่นชมผลงานการวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
 • อธิบายทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
 • เขียนอธิบายความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
 • สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ
 • สามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ
 • ปฏิบัติงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ได้
 • อธิบายลักษณะเด่นของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันได้
 • บอกประเภทของงานทัศนศิลป์ได้
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ

เนื้อหาของคอร์ส

สนุกกับสีน้ำ
สีน้ำเป็นสีโปร่งแสง ผสมน้ำโดยใช้พู่กันระบาย แม่สี ๓ สี คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้ เราใช้สีน้ำสร้างงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธี เช่น การวาดภาพอิสระด้วยสีน้ำ การสปริงพู่กัน การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำ เป็นต้น เมื่อใช้สีน้ำเสร็จควรเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและระวังไม่ให้สีน้ำถูกแสงแดด สีน้ำ สามารถนำแม่สี ๓ สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน มาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้ เมื่อใช้อุปกรณ์สีน้ำเสร็จควรเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

 • สีน้ำและแม่สี
  00:01
 • เทคนิคการใช้สีน้ำ
  00:01
 • แบบทดสอบเรื่อง สนุกกับสีน้ำ

สนุกกับสีโปสเตอร์
สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง สามารถนำแต่ละสีมาผสมกันเป็นสีใหม่แบบสีน้ำได้ เราใช้สีโปสเตอร์สร้างงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธี เมื่อใช้สีโปสเตอร์เสร็จควรเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและระวังไม่ให้สีโปสเตอร์ถูกแสงแดด

ทัศนศิลป์รอบตัว
ในชีวิตประจำวันของเรานั้น มีงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่รอบตัว ซึ่งมีทั้งประเภทที่เป็นอาคารสถานที่ เป็นอนุสาวรีย์ เป็นภาพวาด เราควรภาคภูมิใจและนำความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนางานทัศนศิลป์ของตนเอง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว