วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ศ15101)ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาจังหวะ ตำแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การวาดภาพโดยใช้เทคนิคของ แสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี  การสร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ  การจัดองค์ประกอบศิลป์  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในโบสถ์แม่พระลูกประคำ กระจกสี

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
 • นำหลักการจัดวางจังหวะตำแหน่งของทัศนธาตุต่างๆ มาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์
 • บอกทัศนศิลป์ประเภทงานวาดภาพ งานปั้น และงานภาพพิมพ์ได้
 • สร้างงานงานทัศนศิลป์ด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของงาน
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • อธิบายน้ำหนักแสงเงา และวรรณะสี ในงานทัศนศิลป์ได้
 • สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้สีและเทคนิคของน้ำหนักแสงเงาแสงเงาได้อย่างสร้างสรรค์
 • บอกการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ได้
 • สร้างสรรค์งานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์
 • อธิบายความหมายงานพิมพ์ ชนิดแม่พิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการและการจัดองค์ประกอบในงานภาพพิมพ์ได้ถูกต้อง
 • ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์ได้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์
 • บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม
 • ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
 • อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 • อธิบายประโยชน์คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้
 • สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์
ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์นักเรียนอาจพบปัญหาหลายอย่าง ดังนั้นควรหาสาเหตุแล้วแก้ไขเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์

 • การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมาย

เหมือนต่างสร้างสรรค์
ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญในการจัดองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียนรู้การจัดวางจังหวะตำแหน่งของทัศนธาตุต่างๆ ที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์และมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในประเภทต่างๆ ได้แก่ งานวาดภาพ งานปั้นและงานภาพพิมพ์

วาดแสงเล่นสี
ค่าน้ำหนัก แสงเงาและการใช้วรรณะสี การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการวาดภาพ การแสดงแสงเงาตามธรรมชาติและการเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจะทำให้ผลงานมีความสวยงามสมจริง

ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์
ผลงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆเป็นงานที่สร้างสรรค์มีคุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพท้องถิ่น ภายใต้อิทธิพลชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆและเป็นผลงานทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว