วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( ศ16101) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาวงสีธรรมชาติและสีคู่ตรงข้าม  หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในงานทัศนศิลป์  การสร้างงานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติและ๓ มิติ หลักการเพิ่มและลดในการสร้างสรรค์งานปั้น รูปและพื้นที่ว่าง การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์ในบสถ์แม่พระลูกประคำ และวัดไตรมิตรวิทยารามวิหาร

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • อธิบายความสมดุลได้ถูกต้อง
 • ใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์
 • อธิบายและระบุสีคู่ตรงข้ามได้ถูกต้อง
 • สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ สีคู่ตรงข้ามได้อย่างประณีตสวยงาม
 • อธิบายความหมายมิติของภาพได้
 • สร้างสรรค์งานศิลป์จาก 2 มิติ สู่ 3 มิติ ได้ด้วยความมั่นใจ
 • รู้และเข้าใจ อธิบายความหมาย ภาพประกอบ แผนภาพ แผนผังได้
 • ออกแบบงานภาพประกอบ แผนภาพ แผนผัง เพื่อถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • ระบุอิทธิพลของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน – ศาสนา-และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • รักษ์และชื่นชมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน – ศาสนา-และวัฒนธรรมท้องถิ่น

Course Content

สวยงามด้วยความสมดุล
หลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์

 • สวยงามด้วย ความสมดุล

สีตรงข้ามก็งามได้
สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้ามทำให้ผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

2 มิติ สู่ 3 มิติ
การวาดภาพ 2 มิติ ให้เป็นภาพ 3 มิติ จำเป็นต้องใช้เส้นอย่างถูกต้องและมีการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้สร้างงานทัศนศิลป์ต้องรู้และเข้าใจเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้มีความลงตัว และสามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่ได้อย่างเหมาะสม

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เป็นงานที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ความเชื่อในศาสนา วัฒนธรรมในท้องถิ่น ทุกผลงานที่ออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet