วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ศ 33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์
 • วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
 • มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์
 • วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
 • จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง

เนื้อหาของคอร์ส

ศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผลงาน
การมีความรู้พื้นฐานเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์จะทำให้เข้าใจและเกิดความชื่นชมในผลงาน สามารถประเมินหรือวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้

 • ศัพท์ยุคสมัยทางทัศนศิลป์
  00:01
 • การบรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์
  00:00
 • คำถามพัฒนากระบวนการคิดคำศัพท์ทางทัศนศิลป์และการบรรยายผลงาน

กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ภาพพิมพ์เป็นภาพผลงานที่เกิดจากการนำแม่พิมพ์ไปกดทับให้เกิดรอยบนวัสดุ การสร้างสรรค์ ภาพพิมพ์มีกระบวนการที่หลากหลายทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน

การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์
การจัดทำแฟ้มสะสมงานเป็นการรวบรวมผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนความภาคภูมิใจและ ได้พัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว