วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ศ 32101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี การออกแบบงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะการวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • การเรียนรู้เรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ จะทำให้บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
 • อธิบายทัศนธาตุและคุณสมบัติของทัศนธาตุได้
 • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ส่วนประกอบของทัศนธาตุตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • รู้คุณค่าและประโยชน์ในการนำทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์
 • งานประติมากรรม เป็นการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ
 • การวาดภาพการ์ตูนเป็นศิลปะที่แสดงถึงจินตนาการและถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้วาด

เนื้อหาของคอร์ส

ศัพท์ทางทัศนศิลป์
การเรียนรู้เรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ จะทำให้บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง

 • ศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผลงาน
  00:00
 • หลักการบรรยายเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์
  00:00
 • คำถามเรื่องคำศัพท์ทางทัศนศิลป์

กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์
ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของงานศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ และสามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดการประสานกลมกลืนเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางความงาม งานประติมากรรม เป็นการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ

การวาดภาพการ์ตูน
การวาดภาพการ์ตูนเป็นศิลปะที่แสดงถึงจินตนาการและถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้วาด

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว