วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ศ.11101) ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ทัศนศิลป์

ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์  หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น ๓ มิติ  รวบรวมงานปั้นหรืองานสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิก การประเมินงานทัศนศิลป์  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่น (โบสถ์แม่พระลูกประคำ และวัดไตรมิตร) งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุได้
 • นำลักษณะของเส้นต่างๆในธรรมชาติและทัศนศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • อธิบายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล
 • สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ รัก ชื่นชม และ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • อธิบายความหมายของภาพทิวทัศน์ ประเมินผลงานพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะได้
 • เลือกใช้อุปกรณ์ในการเขียนภาพทิวทัศน์มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสมสวยงาม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ รัก ชื่นชม และเห็นคุณค่าผลงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น

เนื้อหาของคอร์ส

ทัศนธาตุและความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม
ทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง-รูปทรง ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ แสงและเงา รวมทั้งพื้นผิว ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบย่อยในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็นปัจจัยสำคัญในการรวมตัวที่ก่อให้เกิดการมองเห็น เป็นรูปร่าง รูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวคิดของศิลปินหรือผู้สร้างงาน

 • ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม
 • ทัศนธาตุ
 • ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบให้มีเอกภาพ
หลักการออกแบบและหลักการจัดองค์ประกอบที่มีเอกภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ และ สวยงาม

การวาดภาพทัศนียภาพ
ศึกษาความงดงามและอิทธิพลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพทิวทัศน์ และฝึกปฏิบัติการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ เกี่ยวกับภาพทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล ทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง และทิวทัศน์ชุมชน ขั้นตอนในการวาดภาพทิวทัศน์ และวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

เอกภาพ ความกลมกลืนในงานปั้นและงานสื่อผสม
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์งานปั้นและงานสื่อผสม ซึ่งเป็นงานทัศนศิลป์ในประเภทประติมากรรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว