วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศ 22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ การพัฒนางานและการจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร             งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน งานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

What Will You Learn?

 • อธิบายเกี่ยวกับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
 • อภิปรายองค์ประกอบของทัศนธาตุในผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
 • เห็นความสำคัญของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
 • บอกรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียง
 • นำเสนอผลการค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรม
 • เห็นความสำคัญของรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
 • บอกรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของตนเอง
 • สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
 • เห็นความสำคัญของรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
 • บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น
 • เลือกใช้อุปกรณ์ในการวาดเส้นได้เหมาะสมกับรูปแบบของผลงาน
 • เห็นความสำคัญของอุปกรณ์การวาดเส้นที่หลากหลาย
 • อธิบายลักษณะของสีน้ำมัน
 • สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากสีน้ำมัน
 • เห็นคุณค่าและความงามของงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์จากสีน้ำมัน
 • อธิบายการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้า
 • ร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้า
 • ชื่นชมการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้าของตนเองและผู้อื่น

Course Content

รุปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
การศึกษาการจัดองค์ประกอบ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยการฝึกฝนเรียนรู้ทัศนธาตุที่ทำให้เกิดผลต่ออารมณ์ความรู้สึก จากนั้นจึงนำเสนอความคิดและการแสดงออกตามทัศนศิลป์และแนวคิกของผู้สร้างสรรค์

 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้น
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับน้ำหนัก
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับสี
 • คำถามพัฒนาความคิดเรื่องรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์

รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
รูปแบบทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละคน มีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจิตนาการ เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ที่ศิลปินแต่ล่ะคนเลือกใช้ ซึ่งนักเรียนควรศึกษาเพื่อพัฒนางานของตนเอง

เทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย
การสร้างงานทัศนศิลป์นั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจินตนาการและการลงมือปฏิบัติของศิลปินการใช้เทคนิคในการสร้างผลงานของศิลปินนั้น ศิลปินจะต้องมีความรอบรู้ และต้องหมั่นศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อไป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet