วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศ 22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ การพัฒนางานและการจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร             งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน งานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายเกี่ยวกับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
 • อภิปรายองค์ประกอบของทัศนธาตุในผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
 • เห็นความสำคัญของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
 • บอกรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียง
 • นำเสนอผลการค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจิตรกรรม
 • เห็นความสำคัญของรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
 • บอกรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของตนเอง
 • สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
 • เห็นความสำคัญของรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
 • บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น
 • เลือกใช้อุปกรณ์ในการวาดเส้นได้เหมาะสมกับรูปแบบของผลงาน
 • เห็นความสำคัญของอุปกรณ์การวาดเส้นที่หลากหลาย
 • อธิบายลักษณะของสีน้ำมัน
 • สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากสีน้ำมัน
 • เห็นคุณค่าและความงามของงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์จากสีน้ำมัน
 • อธิบายการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้า
 • ร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้า
 • ชื่นชมการร่างภาพโครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้าของตนเองและผู้อื่น

เนื้อหาของคอร์ส

รุปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
การศึกษาการจัดองค์ประกอบ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยการฝึกฝนเรียนรู้ทัศนธาตุที่ทำให้เกิดผลต่ออารมณ์ความรู้สึก จากนั้นจึงนำเสนอความคิดและการแสดงออกตามทัศนศิลป์และแนวคิกของผู้สร้างสรรค์

 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้น
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับน้ำหนัก
 • การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับสี
 • คำถามพัฒนาความคิดเรื่องรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์

รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
รูปแบบทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละคน มีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจิตนาการ เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ที่ศิลปินแต่ล่ะคนเลือกใช้ ซึ่งนักเรียนควรศึกษาเพื่อพัฒนางานของตนเอง

เทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย
การสร้างงานทัศนศิลป์นั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจินตนาการและการลงมือปฏิบัติของศิลปินการใช้เทคนิคในการสร้างผลงานของศิลปินนั้น ศิลปินจะต้องมีความรอบรู้ และต้องหมั่นศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว