วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศ31101)ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์
ศึกษาทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก

ศึกษารูปแบบของการแสดง ละครสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่และหมู่  หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกความหมายของทัศนธาตุและคุณสมบัติของทัศนธาตุได้ถูกต้อง
 • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ส่วนประกอบของทัศนธาตุตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • รู้คุณค่าและประโยชน์ในการนำทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์
 • บอกเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้
 • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ส่วนประกอบของทัศนธาตุตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • รู้คุณค่าและประโยชน์ในการนำทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
 • การมีความรู้พื้นฐานเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ จะทำให้เข้าใจและเกิดความชื่นชมในผลงาน สามารถประเมินหรือวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
 • ออกแบบงานศิลปะได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่จะทำให้ได้งานที่เหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของงานศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ และสามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดการประสานกลมกลืนเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางความงาม

 • ความหมายขององค์ประกอบศิลป์
  00:00
 • หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  00:01
 • แบบทดสอบทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์หมายถึงการสร้างผลงานศิลปะประเภทกินระวางพื้นที่ด้วยการใช้เทคนิคหรือกลวิธีในการสร้างตามกระบวนการสร้างสรรค์งานทันศิลป์ผ่านสื่อวัสดุ ซึ่งเราสามารถสัมผัสรับรู้ชื่นชมความงามได้จากการมองเห็นทั้งลักษณะของงาน 2 มิติ และ งาน 3 มิติ

การออกแบบงานศิลปะ
การออกแบบงานศิลปะได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่จะทำให้ได้งานที่เหมาะสม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว