วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศ32102)ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมศึกษาลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมศึกษาบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ความหมายความสำคัญของการบูรณาการในเชิงสร้างสรรค์
  • ศิลปะกับการการบูรณาการ
  • ประโยชน์และคุณค่าของการบูรณาการในเชิงสร้างสรรค์
  • อธิบายรูปแบบงานความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ตะวันตกและตะวันออกได้
  • วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ตะวันตกและตะวันออกได้ถูกต้อง
  • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ

เนื้อหาของคอร์ส

ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
การวิจารณ์ผลงานทางทัศนศิลป์ต้องเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์

  • ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
  • ทฤษฏีการวิจารณ์งานศิลปะ

ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย
ศิลปินไทยมีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวคิดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตนเอง

รูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่าง ๆ
ศิลปะตะวันออกส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของจีนและอินเดีย แต่เมื่อผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละชาติก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว