วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศ 33102) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษางานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง

ศึกษาบทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย

ศึกษาการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • วิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยรูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออก/ตะวันตกที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ได้
  • สร้างผลงานทัศนศิลป์ตะวันตก/ตะวันออกได้อย่างสร้างสรรค์
  • ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออก

เนื้อหาของคอร์ส

ผลงานของศิลปินต่างประเทศ
การศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงทำให้เข้าใจแนวคิด วิธีการของศิลปินรวมถึงความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์กับสังคม

  • ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
  • ผลงานศิลปิน

ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่าง ๆ
รูปแบบงานทัศนศิลป์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว