วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( ศ31102) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายความหมายของการวิจารณ์ศิลปะได้
  • วิจารณ์งานศิลปะตามกระบวนการได้ถูกต้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  • อธิบายผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงได้
  • สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบได้อย่างสวยงาม
  • รักและชื่นชม/มีระเบียบวินัยในการทำงาน

เนื้อหาของคอร์ส

การออกแบบงานศิลปะ
การออกแบบงานศิลปะได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่จะทำให้ได้งานที่เหมาะสม

  • ศิลปะกับการออกแบบ
  • การออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ

ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
การวิจารณ์งานศิลปะเป็นการประเมินคุณค่างานเพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว