วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( ศ31102) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

What Will You Learn?

  • อธิบายความหมายของการวิจารณ์ศิลปะได้
  • วิจารณ์งานศิลปะตามกระบวนการได้ถูกต้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  • อธิบายผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงได้
  • สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบได้อย่างสวยงาม
  • รักและชื่นชม/มีระเบียบวินัยในการทำงาน

Course Content

การออกแบบงานศิลปะ
การออกแบบงานศิลปะได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่จะทำให้ได้งานที่เหมาะสม

  • ศิลปะกับการออกแบบ
  • การออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ

ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
การวิจารณ์งานศิลปะเป็นการประเมินคุณค่างานเพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet