วิชาทัศนศิลป์ ชั้้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ศ 23101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษาทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่อผสม การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ ๒ มิติและ๓ มิติ การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์  การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ การใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์  การจัดนิทรรศการ งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฎศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้
 • สร้างผลงานเลียนแบบศิลปินได้อย่างสร้างสรรค์
 • รักและชื่นชมและเห็นคุณค่าผลงานของตนเองและผู้อื่น
 • อธิบายหลักการสร้างงานทัศนศิลป์โดยวิธีการต่างๆได้
 • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
 • รู้คุณค่าและประโยชน์ในงานทัศนศิลป์
 • ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
 • วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
 • วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน
 • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
 • สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ

เนื้อหาของคอร์ส

หลักการสร้างงานทัศนศิลป์
การสร้างสรรค์งานของศิลปินแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์ สื่อผสม ฯลฯ ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละประเภทศิลปินจะสร้างงานด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการวาดเส้น เทคนิคการแรเงาด้วยปากกา ดินสอดำ สีชอล์ก สีน้ำ สีน้ำมัน ฯลฯ

 • การวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติ
  00:01
 • การสร้างเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของงานทัศนศิลป์
  00:01
 • การสร้างงานทัศนศิลป์
  00:01

เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
ศิลปินแต่ล่ะคนย่อมมีเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย การสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่่า ศิลปินควรนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาปรับกับความคิดและจินตนาการส่วนตัวให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และในการสร้างสรรค์นั้น ศิลปินจะต้องศึกกษาค้นคว้าและทดลองพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพิ่มเติม

การสร้างงานทัศนศิลป์
ทักษะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์งานต่างๆเป็นความรู้ความสามารถที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้หากฝึกฝนมากก็จะมีความเชี่ยวชาญมาก

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว