วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ศ14101) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น  ทัศนธาตุ  การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ  การวาดภาพระบายสี  การจัดระยะความลึก  น้ำหนักและแสงเงาในการวาดภาพ  การใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในชุมชน และจากวัฒนธรรมต่างๆ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • อธิบายทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และ พื้นที่ว่างได้
 • นำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างสวยงาม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • บอกวรรณะสีร้อนและสีเย็นได้ถูกต้อง
 • เลือกใช้วรรณะสีมาสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
 • บอกรูปร่าง - รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
 • สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการโดยใช้ลักษณะของรูปร่างได้อย่างสวยงาม
 • อธิบายสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้
 • สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการโดยใช้อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น
 • บอกความหมายการพิมพ์ภาพได้ถูกต้อง
 • ออกแบบสร้างผลงานพิมพ์ภาพตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์

Course Content

มองเห็นคิดเป็นทำได้
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เราสามารถสังเกตเส้น สีรูปร่าง รูปทรง ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราสามารถสรัางความแปลกใหม่ให้กับงานทัศนศิลป์ได้ด้วยการใช้พื้นที่ว่างและพื้นผิว

 • เส้น สี
 • รูปร่าง รูปทรง
 • พื้นที่ว่าง
 • มองเห็นคิดเป็นทำได้

สีอุ่นกับสีเย็น
สีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ สีถูกแบ่งเป็นวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเย็น สีวรรณอุ่นให้ความรู้สึก ร้อนแรง ตื่นเต้น ฯลฯ สีวรรณเย็นให้ความรู้สึก เย็นสบาย สดชื่น ฯลฯเราควรเลือกใช้สีที่สอดคล้องกับการถ่ายทอดความรู้สึกและจิตนการ และควรหมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากบุคคลรอบตัว

สนุกกับภาพพิมพ์
การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สนุก โดยแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น แม่พิมพ์จากธรรมชาติ แม่พิมพ์จากการแกะสลัก แม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติก

ทำอย่างไรให้ภาพสวย
น้ำหนักแสงเงา การจัดระยะความลึกในภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภาพวาดดูมีมิติและมีความสมจริง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet