วิชานาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศ11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาอิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละคร  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆในการจัดการแสดง การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ  หลักในการชมการแสดง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นบ้าน ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
 • ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
 • แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ
 • ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นบ้าน
 • บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
 • อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม
 • ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
 • แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ

เนื้อหาของคอร์ส

การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงของไทยมีอิทธิพลมาจากสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ทำให้การแสดงของไทยมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันไป

 • รำวงมาตรฐาน
  00:00
 • ภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท
  00:00
 • นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง
  00:00
 • การแสดงนาฏศิลป์สากล
  00:00
 • แบบทดสอบพัฒนากระบวนการคิดเรื่องการแสดงรำไทย

สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง
การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง เป็นการจัดหรือสร้างรูปแบบการแสดงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน ได้ประโยชน์จากการชมการแสดง การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่มี ความนิยมนำมาจัดสร้างสรรค์จะเป็นการแสดงประเภท ละคร เพราะละครเป็นการแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ ผู้สร้างละครจะต้องมีจินตนาการ และหลักในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อทำให้ผู้ชมมีความสุขในการรับชม และได้ประโยชน์

ละครไทย
ละคร หมายถึง การแสดงที่มีการถ่ายทอดเรื่องราว ดำเนินเรื่องไปตามเนื้อเรื่องที่มีท่าร่ายรำประกอบ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว