วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(ศ15101)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาองค์ประกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือท่าทางประกอบเรื่องราว การแสดงนาฏศิลป์  องค์ประกอบของละคร  หลักการชมการแสดง การแสดงพื้นบ้าน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายเกี่ยวกับนาฏยศัพท์
 • ปฏิบัติท่าตามนาฏยศัพท์
 • ชื่นชมการปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่สวยงาม
 • อธิบายเกี่ยวกับระบำไก่
 • ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยในชุดการแสดงระบำไก่
 • ชื่นชมการแสดงระบำไก่
 • อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์
 • จำแนกองค์ประกอบนาฏศิลป์
 • เห็นความสำคัญขององค์ประกอบนาฏศิลป์

เนื้อหาของคอร์ส

องค์ประกอบนาฏศิลป์
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ จะทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม และมีคุณค่า

 • องค์ประกอบแสดงนาฏศิลป์
 • องค์ประกอบนาฏศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงระบำไก่เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยที่มีความสวยงาม และมีคุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม

ละคร
ละครที่ดีต้องมีองค์ประกอบของละครที่สมบูรณ์จะทำให้ละครนั้นสนุกสนานและมีคุณค่า

หลักการชมการแสดง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยหลักความงามหลายๆ ด้าน มาประกอบกัน จึงจะเกิดความน่าชมและสุนทรีในการแสดง ทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว