วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(ศ14101)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์   การใช้ศัพท์ทางการละคร  การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่ (รำวงมาตรฐาน,ระบำ)  ความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายเกี่ยวกับนาฏยศัพท์
 • ปฏิบัติท่ารำตามนาฏยศัพท์
 • ชื่นชมการแสดงท่ารำตามนาฏยศัพท์ที่สวยงาม
 • อธิบายเกี่ยวกับการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล
 • ปฏิบัติการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล
 • ชื่นชมการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล
 • อธิบายเกี่ยวกับการละคร
 • แสดงบทบาทสมมุติ
 • ชื่นชมการแสดงบทบาทสมมุติ

เนื้อหาของคอร์ส

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
นาฏยศัพท์เป็นพื้นฐานท่ารำไทยที่ทุกคนควรเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนปฏิบัติท่ารำไทยหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้ถูกต้องสวยงามและเกิดความประทับใจแก่ผู้ชม

 • หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์
 • ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
 • แบบทดสอบเรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล มีรูปแบบในการทำความเคารพที่แตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความเคารพครูอาจารย์ ผู้ชมก่อนการแสดงและเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนกัน

การละคร
การแสดงละคร เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้รับรู้ และได้รับความสนุกสนาน การแสดงละครแต่ละเรื่อง จะให้ข้อคิดที่ผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว