วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ศ16101)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือเพลงท้องถิ่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือุปกรณ์ประกอบการแสดง   การแสดงนาฏศิลป์และละครง่ายๆ  บทบาทและหน้าที่ในงานนาฎศิลป์และการละคร  หลักการชมการแสดง องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร ความเป็นมา ความสำคัญของนาฏศิลป์และละคร  การแสดงนาฏศิลป์และละครในวันสำคัญของโรงเรียน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายการประดิษฐ์ท่ารำได้
 • แสดงท่ารำประกอบเพลงระบำชาวนา
 • ชื่นชมในท่ารำประกอบเพลงพื้นบ้าน
 • อธิบายนาฏยศัพท์ได้
 • ปฏิบัตินาฏยศัพท์ได้
 • เห็นประโยชน์และคุณค่าของนาฏยศัพท์
 • อธิบายหลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
 • ปฏิบัติตนตามหลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
 • เห็นประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
 • อธิบายท่ารำวงมาตรฐานได้
 • ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานได้
 • เห็นคุณค่าของการรำวงมาตรฐาน

เนื้อหาของคอร์ส

นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ระบำชาวนาเป็นการแสดงที่มีลีลาท่ารำสื่อความหมายถึงการทำนา เป็นศิลปะการแสดงของไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นมรดกที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

 • ระบำชาวนา
 • งานออกแบบนาฏศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์และละคร
รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่มีความสนุกสนานนิยมเล่นกันในงานรื่นเริง ซึ่งมีบทเพลงทั้งหมด 10 เพลง มีท่ารำ 14 ท่ารำเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์และละคร
นาฏยศัพท์เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อกิริยาท่าทางในการแสดงนาฏศิลป์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการรำและการแสดงนาฏศิลป์ทำให้การแสดงมีความสวยงามน่าสนใจ

มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
การชมการแสดงที่ดีผู้ชมการแสดงควรมีมารยาทและมีหลักในการชมการแสดงที่ดีจะทำให้ผู้ชมซาบซึ้ง เข้าใจไปกับการแสดงมากขึ้นและได้รับประโยชน์จากการชมการแสดงด้วย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว