วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ศ13101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร   ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฎยศัพท์  รูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง องค์ประกอบนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดง ละครกับชีวิต การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการ  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์นาฏศิลป์

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฎศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง
  • มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง
  • ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร
  • นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

รำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่พัฒนามาจากการเล่นรำโทน เป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนานผ่อนคลายให้กับคนในชาติ และเป็นศิลปะการแสดงที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป

  • รำวงมาตรฐาน
    00:00
  • รูปแบบและลักษณะการแสดงรำวงมาตรฐาน

ละคร
ละครเป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราว ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบของละครจะทำให้ละครมีความสมบูรณ์อีกทั้งละครยังเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตเรื่องราวของสังคม ซึ่งผู้ชมสามารถนำข้อคิดที่ได้จากละครมาปรับใช้ในชีวิตได้

การแสดงนาฏศิลป์ไทย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว