วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ศ14101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษารูปแบบของการแสดง ละครสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่และหมู่  หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • อธิบายท่ารำระบำดาวดึงส์
 • ใช้ความคิดริเริ่มในการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นหมู่: ระบำดาวดึงส์
 • ชื่นชมการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นหมู่: ระบำดาวดึงส์ของตนเองและผู้อื่น
 • อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นหมู่: ระบำดาวดึงส์
 • ใช้ความคิดริเริ่มในการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นหมู่: ระบำดาวดึงส์
 • ชื่นชมการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นหมู่: ระบำดาวดึงส์

Course Content

วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีมาช้านานและเกิดการพัฒนารูปแบบการแสดงเรื่อยมาเป็นมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรัษ์สืบไป

 • ประวัติการทำงานของนนาฏศิลป์
  00:00
 • บุคคลสำคัญของวงการนาฏศิลป์ไทย
  00:00
 • คำถามพัฒนาการขบวนการคิด

การประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นคู่และที่เป็นหมู่ เป็นการแสดงที่ต้องใช้ความพร้อมเพรียง ถูกต้องของท่ารำ เพื่อให้การแสดงมีความสวยงามและน่าชื่นชม

เทคนิคการจัดการแสดงและหลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การใช้เทคนิคในการจัดการแสดงจะทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม น่าสนใจ และทำให้ ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน เข้าใจในการแสดงมากขึ้น การมีหลักในการชมการแสดง และมีมารยาทในการชมการแสดงจะทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจ เกิด ความซาบซึ้ง และได้รับประโยชน์จากการชมการแสดง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet