วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศ 32101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร  เทคนิคการจัดการแสดง

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่
 • อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำเป็นคู่ : ระบำกฤดาภินิหาร
 • จัดทำหนังสือภาพความรู้เกี่ยวกับระบำกฤดาภินิหาร
 • ชื่นชมความงดงามของการแสดงระบำกฤดาภินิหาร
 • อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำเป็นหมู่ : ระบำศรีวิชัย
 • จัดทำหนังสือภาพความรู้เกี่ยวกับระบำศรีวิชัย
 • ชื่นชมความงดงามของการแสดงระบำศรีวิชัย
 • วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร
 • อธิบายหลักการสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดงละคร
 • วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร
 • เห็นประโยชน์จากการวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร

เนื้อหาของคอร์ส

หลักการสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดงละคร
หลักการสร้างสรรค์การแสดง ผู้สร้างสรรค์ควรคำนึงถึงแนวคิดหลัก วิธีการนำเสนอ องค์ประกอบเนื้อหา การสร้างสรรค์ออกแบบ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานถูกต้องเหมาะสมและการวิจารณ์การแสดง ผู้วิจารณ์ควรมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของละครเพื่อให้วิจารณ์ได้ถูกต้อง ผู้ชมการแสดงควรมีหลักในการชมการแสดงเพื่อให้เข้าใจการแสดงและเกิดความซาบซึ้งในการชมการแสดง

 • หลัการสร้างสรรค์และวิจารณ์
  00:00
 • หลักการแสดง

การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นคู่และหมู่
การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ เป็นการแสดงที่มีผู้แสดง 2 คน มีทั้งรำ ระบำ เป็นการแสดงที่ต้องใช้ทักษะในการร่ายรำ ความพร้อมเพรียงในการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสวยงาม ถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐาน กาแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ เป็นการแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ความสวยงามของการแสดงอยู่ที่ความพร้อมเพรียงถูกต้องของท่ารำ การแปรแถวเป็นการแสดงที่มีความงดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ เป็นการแสดงที่มีผู้แสดง 2 คน มีทั้งรำ ระบำ เป็นการแสดงที่ต้องใช้ทักษะในการร่ายรำ ความพร้อมเพรียงในการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสวยงาม ถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐาน การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ เป็นการแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ความสวยงามของการแสดงอยู่ที่ความพร้อมเพรียงถูกต้องของท่ารำ การแปรแถวเป็นการแสดงที่มีความงดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากล เป็นศิลปะการแสดงตะวันตกที่ถือกำเนิดมาช้านาน เป็นการแสดงที่มีความงามทั้งด้านการแสดง ดนตรีและบทขับร้อง เป็นศิลปะการแสดงที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้สืบไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว