วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ศ 33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษางานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงศึกษาบทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยศึกษาการอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
  • อธิบายเกี่ยวกับการจัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน และชุดการแสดงประจำโรงเรียน
  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน และชุดการแสดงประจำโรงเรียน
  • เห็นคุณค่าและความสำคัญในการจัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียนและชุดการแสดงประจำโรงเรียน
  • นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
  • อธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
  • เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
  • เห็นความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

เนื้อหาของคอร์ส

หลักสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดง
การวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร ผู้วิจารณ์ควรมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบนาฏศิลป์และละคร มีการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ การชมการแสดง ผู้ชมนั้นควรมีหลักในการชมการแสดง เพื่อให้สามารถชมการแสดงได้อย่างเข้าใจซาบซึ้งไปกับการแสดง และได้รับประโยชน์จากการชมการแสดง

  • หลักสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดง
  • แบบทดสอบหลักการสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดง

การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์
การสร้างสรรค์ผลงานในโรงเรียนจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงออก มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและเป็นการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไปด้วย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว