วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศ 32102)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษาบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • อธิบายเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร
  • วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร
  • เห็นความสำคัญของหลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร

Course Content

สร้างสรรค์และประเมินการแสดง
การประเมินคุณภาพการแสดง ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ของการแสดงจะทำให้การประเมินการแสดงได้อย่างถูกต้อง การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ การจัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียนและการสร้างสรรค์ชุดการแสดงประจำโรงเรียนต้องมีความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ ลักษณะของโรงเรียน และของงาน และไม่ผิดแบบแผนประเพณี การอนุรักษ์นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

  • สร้างสรรค์และประเมินการแสดง

นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากลเป็นศิลปะการแสดงตะวันตกที่ถือกำเนิดมาช้านาน เป็นการแสดงที่มีความงดงามทั้งด้านการแสดงดนตรีและบทขับร้อง เป็นศิลปะการแสดงที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้สืบไป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet