วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ศ31102)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชานาฏศิลป์

ศึกษารูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ ประวัติสังคีตกวี  รูปแบบของบทเพลงและ      วงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย และสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

เนื้อหาของคอร์ส

หลักการจัดการแสดงและการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การใช้เทคนิคในการจัดการแสดงจะทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม น่าสนใจ และทำให้ ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน เข้าใจในการแสดงมากขึ้น การมีหลักในการชมการแสดง และมีมารยาทในการชมการแสดงจะทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจ เกิด ความซาบซึ้ง และได้รับประโยชน์จากการชมการแสดง

  • เทคนิคการจัดการแสดงและหลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  • แบบทดสอบหลักการจัดการแสดงและการชมนาฏศิลป์ไทย

การประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นคู่และที่เป็นหมู่ เป็นการแสดงที่ต้องใช้ความพร้อมเพรียง ถูกต้องของท่ารำ เพื่อให้การแสดงมีความสวยงามและน่าชื่นชม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว