วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง30263) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมุติตามแม่บท             การบัญชี   ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน   และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชีและงบดุลการวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป   และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ  ๖  ช่อง  การปิดบัญชี   งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี

โดยกระบวนการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้

เพื่อให้มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงต่อเวลา  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

What Will You Learn?

  • อธิบายหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
  • บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด ๒ ช่อง และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทได้
  • จัดทำกระดาษทำการชนิด ๖ ช่อง และรายงานทางการเงินได้
  • ปิดบัญชีอย่างง่ายได้

Course Content

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
  • แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

การวิเคราะห์รายการค้า

การบันทึกทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท

งบทดลอง

กระดาษทำการ

งบการเงิน

การปิดบัญชี

การปรับปรุงบัญชี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet