วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง30264) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวเงินสดย่อย การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การบันทึกรายการเกี่ยวกับสมุดรายวันเฉพาะ การปรับปรุงบัญชี

โดยกระบวนการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้

เพื่อให้มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงต่อเวลา  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

What Will You Learn?

  • บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อยได้
  • บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้
  • บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะได้
  • ปรับปรุงบัญชีได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet