วิชาประยุกต์เทคโนโลยี SMART ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย  รูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย
เช่น การทำกิจกรรม Unplug Coding คือ การเรียนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เน้นเรียนแบบทำกิจกรรม เกมส์ เรียนรู้จากการลงมือทำ จะเน้นกระบวนการคิด การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplug  ที่จะสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน โดยอาศัยแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม

What Will You Learn?

 • ความสามารถในการคิด
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Course Content

Color Copy

 • color copy
  00:00
 • color copy 2
  00:00
 • color copy 3
  00:00

Color by number

Diagram ลำดับขั้นตอน

Picture code

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet