วิชาประยุกต์เทคโนโลยี SMART ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย  รูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย
เช่น การทำกิจกรรม Unplug Coding คือ การเรียนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เน้นเรียนแบบทำกิจกรรม เกมส์ เรียนรู้จากการลงมือทำ จะเน้นกระบวนการคิด การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplug  ที่จะสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน โดยอาศัยแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม

 

Credit Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=w0PuL73lMQc&t=4s

What Will You Learn?

  • ความสามารถในการคิด
  • ความสามารถในการแก้ปัญหา
  • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Course Content

Color by number
กิจกรรม เลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ โดยให้เด็กๆ ลองเขียนภาพไปบนกระดาษ ตามโปรแกรมคำสั่ง เหมือนโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นการทดลองทำกิจกรรมแบบ “อันปลั๊ก” (unplugged) หรือการเขียนโปรแกรมที่เขียนไปบนกระดาษ ไม่ได้ทำบนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจถึงความยากในการแปลงปัญหาให้กลายเป็นโปรแกรมคำสั่งหรือสัญลักษณ์ เรียนรู้ว่าความคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหานั้น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ก็อาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เด็กนักเรียน ยังจะได้ฝึกการใช้คำสั่งเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การหาจุดบกพร่องของโปรแกรมคำสั่ง และการเลือกฟังก์ชั่นสั่งงานต่างๆ ให้เกิดการวนซ้ำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

  • color by number 1
  • color by number 2
    00:01
  • color by number 2

Graph Paper
กิจกรรม เลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ โดยให้เด็กๆ ลองเขียนภาพไปบนกระดาษ ตามโปรแกรมคำสั่ง เหมือนโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นการทดลองทำกิจกรรมแบบ “อันปลั๊ก” (unplugged) หรือการเขียนโปรแกรมที่เขียนไปบนกระดาษ ไม่ได้ทำบนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจถึงความยากในการแปลงปัญหาให้กลายเป็นโปรแกรมคำสั่งหรือสัญลักษณ์ เรียนรู้ว่าความคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหานั้น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ก็อาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เด็กนักเรียน ยังจะได้ฝึกการใช้คำสั่งเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การหาจุดบกพร่องของโปรแกรมคำสั่ง และการเลือกฟังก์ชั่นสั่งงานต่างๆ ให้เกิดการวนซ้ำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

Coding ลำดับขั้นตอน
กิจกรรม เลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ โดยให้เด็กๆ ลองเขียนภาพไปบนกระดาษ ตามโปรแกรมคำสั่ง เหมือนโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นการทดลองทำกิจกรรมแบบ “อันปลั๊ก” (unplugged) หรือการเขียนโปรแกรมที่เขียนไปบนกระดาษ ไม่ได้ทำบนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจถึงความยากในการแปลงปัญหาให้กลายเป็นโปรแกรมคำสั่งหรือสัญลักษณ์ เรียนรู้ว่าความคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหานั้น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ก็อาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เด็กนักเรียน ยังจะได้ฝึกการใช้คำสั่งเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การหาจุดบกพร่องของโปรแกรมคำสั่ง และการเลือกฟังก์ชั่นสั่งงานต่างๆ ให้เกิดการวนซ้ำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

Coding แบบรูปการทำซ้ำ

Color coding

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet