วิชาประวัติวรรณคดีไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท30201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาประวัติวรรณคดีไทย 1

ศึกษาลักษณะการเรียนประวัติวรรณคดีไทยจะเรียนในรูปแบบวรรณคดีเชิงประวัติ การเรียนรู้ในรายวิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ ผ่านวรรณคดีในยุคสมัยนั้น ทั้งเหตุการณ์บ้านเมือง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

เพื่อให้สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดี สรุปหลักการพิจารณาวรรณคดีเชิงประวัติ วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณคดีสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเห็นคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับวรรณคดีไทยได้

What Will You Learn?

  • 1. เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรูปแบบวรรณคดีเชิงประวัติ
  • 2. เห็นภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดีสมัยสุโขทัย
  • 3. ตระหนึกถึงคุณค่าและความสำคัญของสมัยสุโขทัย

Course Content

หน่วยที่ 1 : วรรณคดีสมัยสุโขทัย
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย 2. ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดีในสมัยสุโขทัย ได้แก่ ศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง สุภาษิตพระร่วง และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

หน่วยที่ 2 : วรรณคดีสมัยอยุธยา (ตอนต้น – ตอนกลาง)
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้ 1. สภาพบ้านเมืองสมัยอยุธยา ได้แก่ ตอนต้น และตอนกลาง 2. ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่ ลิลิตโองการแช่งนี้ มหาชาติคำหลวง ลิลิตยวนพ่าย และลิลิตพระลอ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet